දිගු කාලීනව පරිහරණය කිරීම සදහා ඇල්ටෝ මෝටර්රථ 02 අවශ්‍යයි.

  • 40000.00 Rs
  • Published date: March 7, 2022
    • Katunayake, Katunayake, Gampaha, Sri Lanka

දිගු කාලීනව පරිහරණය කිරීම සදහා ඇල්ටෝ සහ වැගන් ආර් මෝටර්රථ අවශ්‍යයි.
ඔබේ වාහනයට 100% ආරක්ෂාවක් , 100% වගකීමක් , සහ වටිනා මාසික ගෙවීමක්
මාසික සේවාව සදහා ඔබේ අතට වාහනය ලබාගත හැක.
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.
0706920605

Alto and Wagon R cars are required for long-term use.
100% security for your vehicle,
100% warranty, and a valuable monthly payment

You can get the vehicle in your hand for the monthly service.
Contact for more information.
0706920605

Ima Fernando
0 votes
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Item viewed 270 times.

Useful information

  • Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
  • Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
  • lankanrentals.com is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"

Related listings