කුලියට දීමට

 • 40000.00 Rs
 • Published date: October 9, 2020
  • රත්මලාන, Mount Lavinia, Colombo, Sri Lanka

117 බස් ස්ථානයට 150m දුරින්. අලුතින් ඉදිකල පලමු මහල කාමර2 සහිතයි. මසික කුලිය රැපියල් 40000ක්.රත්මලාන දුම්රි ස්ථානයටද ආසන්නයි.වාහනයක් නැවැත්වීමේ පහසුකම්ද ඇත.

Details

TypeFor rent
Property typeResidential
Num. Rooms2
Num. Bathrooms0
StatusNew construction
Square Meters0
Square Meters (total)0
Num. Floors1
Floor Number0

Other characteristics

 • Parking
 • New
Vote
Result 0 votes
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Item viewed 48 times.

Useful information

 • Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
 • Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
 • lankanrentals.com is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"

Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)

Related listings

 • An up stair house for rent

  An up stair house for rent

  House for Rent Dehiwala (Colombo) October 9, 2020 30000.00 Rs

  There is an upstairs house for rent in Attidiya, Dehiwala. The house consists of followings, - 03 bedroom with tiled floor - 01 bathroom - Kitchen with pantry - Large living area - Large balcony - Utilities such as electricity/water and telephone are...

 • 2 Bedroom House for Rent in Nawinna Maharagama

  2 Bedroom House for Rent in Nawinna Maharagama

  House for Rent (Colombo) October 5, 2020 35000.00 Rs

  Newly built apartment on the first floor at Samaja Road, Pathiragoda Road close to Nawinna, Wijerama, Wattegedara, Maharagama, Ayurvedic Hospital, Sri Jayawardana Pura Hospital. Expect 6 months advance payment (negotiable) and can let after 1 month o...

 • House for rent

  House for rent

  House for Rent Moratuwa (Colombo) September 27, 2020 35000.00 Rs

  House for rent. 750m away from the Galle road. Close to the Kadalana Church. Suitable for living or for a business. 2 bedrooms, dining room, kitchen and a bathroom.