කර්යාලයකට සුදුසු ගොඩනැගිල්ලක් බදු දීමට

 • 75000.00 Rs
 • Published date: December 23, 2021
  • Batugedara, Ratnapura, Ratnapura, Sri Lanka

රත්නපුර බදුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ රත්නපුර නගරයේ සිට 1.5KM පමණ දුරින් ප්‍රධාන පාරට ආසන්නව කාර්යාලයකට සුදුසු වර්ගඅඩි 2100 පමණ ඇති නිවස සහ වාහන 8ක් පමණ නවතා තැබීමට පහසුකම් ඇති ස්ථානයක් බදු දීමට
විමසීම්-0452222287

Vote
Result 1 votes
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Item viewed 2824 times.

Useful information

 • Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
 • Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
 • lankanrentals.com is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"

Related listings

 • Office space for rent in Galle Town

  Office space for rent in Galle Town

  Office Space Galle (Galle) March 14, 2024 Check with seller

  Ground floor 1750 Sq.ft First floor 1250 Sq.ft Third floor 1250 Sq.ft Facing Galle-Colombo Main road (Front face 31ft.)

 • Kurunegala town building for rent

  Kurunegala town building for rent

  Office Space Kurunegala (Kurunegala) February 13, 2024 180000.00 Rs

  2 story building for rent Ground floor - 2900 sqft 1 st fllor -2800 sqft 2ndfloor - 2800 sqft

 • A Place For Your Business

  A Place For Your Business

  Office Space Negombo (Gampaha) January 5, 2024 100000.00 Rs

  A Good Place For Develop Your Business (Agency,Air Ticketing, Finance Companies,Delivery Companies) Near The Negombo Arpico Supercenter  Contact Details Phone No : 0714150352