කර්යාලයකට සුදුසු ගොඩනැගිල්ලක් බදු දීමට

 • 75000.00 Rs
 • Published date: December 23, 2021
  • Batugedara, Ratnapura, Ratnapura, Sri Lanka

රත්නපුර බදුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ රත්නපුර නගරයේ සිට 1.5KM පමණ දුරින් ප්‍රධාන පාරට ආසන්නව කාර්යාලයකට සුදුසු වර්ගඅඩි 2100 පමණ ඇති නිවස සහ වාහන 8ක් පමණ නවතා තැබීමට පහසුකම් ඇති ස්ථානයක් බදු දීමට
විමසීම්-0452222287

Vote
Result 1 votes
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Item viewed 585 times.

Useful information

 • Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
 • Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
 • lankanrentals.com is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"

Related listings

 • Bottled Drinking Water factory

  Bottled Drinking Water factory

  Office Space Matale (Matale) April 16, 2022 250.00 Rs

  Commercial Building for Rent Rs 250,000 /month Property type: Bottled Drinking Water Factory Sls and helath ministry Approved Located at matale aluwiharaya Call for more information Office,store room, Size: 2,000 sqft Massive car parking available. 0...

 • Brand new 3 story Building with 7 rooms for rent

  Brand new 3 story Building with 7 rooms for rent

  Office Space Boralesgamuwa (Colombo) January 21, 2022 175000.00 Rs

  This brand new property is located in Egodawatta road facing lush green paddy field. * 0.7 km to Jayawardenapura campus, 1.2 km to Boralesgamuwa junction. *Ground floor party completed. Suitable for office. Could be completed upon request (1500 sq ft...

 • 1 and 2nd Floor For rent

  1 and 2nd Floor For rent

  Office Space Kadawatha (Gampaha) January 12, 2022 90000.00 Rs

  : In betwenn , Kiribathgoda and Mahara facing Colombo Kandy Main Road toward Colombo, 4 Story Building 1 and 2nd Floor One floor consists with 1649 square feet Suitable for Office, Business : The Two floors have seperate entrance