ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් කුලියට

 • 500000.00 Rs
 • Published date: July 10, 2022
  • Thalavitiya, Eheliyagoda, Ratnapura, Sri Lanka

• කොළඹ-රත්නපුර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා
• තෙකලා විදුලිය හා ජලය
• සිව් මහල් ගොඩනැගිල්ලකි
-බිම් මහල-දිග-අඩි 26 , පළල-අඩි 17
සම්පූර්ණයෙන් tile කර ඇත.
wash rooms 2ක් හා ගබඩා කාමරයක් ඇත.
parking සදහා ඉදිරිපස විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඇත
-පළමු මහල-දිග-අඩි57, පළල-අඩි 18
විශාල ශාලාවකි.වැඩ නිම කර නැත
AC කළ office කාමරයක් ඇත
මෙම මහල් දෙක ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් සදහා සුදුසුය.
උදා:-tyre shop, conference hall, channeling center ect.
තෙවන මහල:නිවසක් සදහා සුදුසුය.සම්පූර්ණයෙන් tile කර ඇත.
විශාල විසිත්ත කාමර 2ක්,කෑම කාමරයක්,නිදන කාමර 4ක්,මුළුතැන්ගෙයක්,wash room 2ක්,සකස් නොකල wash room 1ක් ඇත.විශාල මිදුලක් සහිතය.
4වන තට්ටුව:අවශ්‍යතාවය පරිදි සකසා ගත හැක
•ජල ටැංකි 2ක් ඇත.

Details

TypeFor rent
Property typeCommercial
Num. Rooms4
Num. Bathrooms4
StatusGood condition
Square Meters1026
Square Meters (total)3058
Num. Floors0
TransportFaced to Colombo -Ratnapura main road

Other characteristics

 • Air Condition
 • Parking
 • By Owner
Vote
Result 0 votes
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Item viewed 1339 times.

Useful information

 • Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
 • Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
 • lankanrentals.com is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"

Related listings

 • Office space for rent in Galle Town

  Office space for rent in Galle Town

  Office Space Galle (Galle) March 14, 2024 Check with seller

  Ground floor 1750 Sq.ft First floor 1250 Sq.ft Third floor 1250 Sq.ft Facing Galle-Colombo Main road (Front face 31ft.)

 • Office space

  Office space

  Commercial Buildings Galle (Galle) March 14, 2024 150000.00 Rs

  Ground floor 1700 1st floor 1250 3rd floor 1250sqfs

 • Kurunegala town building for rent

  Kurunegala town building for rent

  Office Space Kurunegala (Kurunegala) February 13, 2024 180000.00 Rs

  2 story building for rent Ground floor - 2900 sqft 1 st fllor -2800 sqft 2ndfloor - 2800 sqft